Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej atlas2022.uw.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-17.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-18 .
Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Dostępność materiałów zamieszczonych na stronie

Zawarte w serwisie mapy stanowią wyłączenie dostępności zgodnie z Art. 3.1 pkt. 4 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
Kotwice (odnośniki w obrębie strony)
Link do przeskoczenia do treści strony posiada komunikat w języku angielskim.
Linki
Serwis posiada odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu.
Serwis posiada linki nawigacyjne zawierające angielskojęzyczną treść.
Nagłówki
Strona główna nie posiada nagłówka H1.
Pozostałe elementy sterujące strony
W serwisie występują problemy z obsługą menu rozwijalnego przy użyciu programu odczytu ekranu – brak komunikatu informującego, że menu zostało rozwinięte.
Wyszukiwanie w serwisie
Serwis posiada mechanizm wyszukiwania, ale nie jest on dostępny.
Mapa serwisu, zrozumiałość struktury serwisu, łatwość odnajdywania informacji
Serwis nie posiada mapy stron.
Alternatywne opisy dla grafiki
Nagłówek serwisu jest odnośnikiem graficznym, którego opis w znaczniku ALT jest niewystarczający.
Widoczność fokusa klawiatury
Serwis może ukrywać widoczność fokusu klawiatury.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-05-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW.

Skróty klawiaturowe

Na stronie atlas2022.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Magdalena Skorupska. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: administrator.atlas2022@uw.edu.pl, telefon (22) 5523242. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW znajduje się na stronie deklaracji dostępności UW.

Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: Pałac Czetwertyńskich, Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa

Kierownik / Dyrektor administracyjny: Kinga Rucińska

Telefon: 225520742

Email: kingar@uw.edu.pl

Wejście do budynku

Przy wejściu do budynku znajduje się platforma pionowa, dzwonek przy platformie, drzwi automatycznie otwierane, dwuskrzydłowe, szerokość 2×0,75 m.
Korytarze i przejścia
Budynek wielopoziomowy -1; +3, dostęp windą poziomą tylko jedną klatką -1+1, kabina dwuosobowa, brak połączenia z innymi pionami budynku, korytarze z barierami, szerokość korytarzy min. klatka: A- 1,07 m; B -1,26 m; C – 1,9 m; D – 1,15 m; E – 1,42m;

Procedury

Pracownik portierni po otrzymaniu zgłoszenia koordynuje organizację i pomoc w przemieszczaniu się osoby niepełnosprawnej po budynku.
Dodatkowa pomoc
Kontakt telefoniczny: Dziekanat (studenci)- 225520660, Sekretariat WGSR (pracownicy) – 225520631, Portiernia – 225521516
Łazienki, toalety, szatnie
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze po prawej stronie, oznakowana, szatnia przy portierni – parter.
Dojazd i miejsca parkingowe
Dojazd komunikacją miejską. Metro – stacja Uniwersytet/Nowy Świat., Autobusy – przystanek Uniwersytet (linie: 102, 105, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518, E-2).
Prawo wstępu z psem asystującym
Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.
Tłumacz PJM
Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, bon@uw.edu.pl, www.bon.uw.edu.pl.
Dodatkowe informacje o budynku
Budynek stary w stylu pałacowym – liczne korytarze, schody, winda tylko w klatce D;

Powiązane zdjęcia: