MAPA TYGODNIA: Polacy w Niemczech

Szacuje się, że obecnie na terenie Niemiec mieszka od 1,5 do 2,2 milionów osób o polskim pochodzeniu. Wśród nich znajdują się również osoby urodzone w Niemczech, ale posiadające co najmniej jednego rodzica lub dziadka bądź dwoje pradziadków z Polski – nazywa się ich wówczas obywatelami o tle migracyjnym (Migrationshintegrund). Przyglądając się tej grupie, warto wspomnieć, że – zgodnie z danymi Niemieckiego Instytutu Statystycznego z 2018 r. – 860 tysięcy spośród jej członków posiada wyłącznie obywatelstwo polskie, co czyni Polaków drugą pod względem liczebności grupą migracyjną w Niemczech. Należy zaznaczyć, że tak liczna zbiorowość charakteryzuje się różnorodnością pod względem tożsamości kulturowo-etnicznej, czego powodów można upatrywać m. in. w niejednorodności historii i przyczyn migracji.

W ciągu ostatnich 200 lat do Niemiec wyemigrowało ponad 8 milionów osób zamieszkujących pierwotnie tereny Polski. Pierwsza istotna fala przypada na II połowę XIX wieku, kiedy to notuje się, że około 3,5 miliona Polaków przemieściło się na obszar Niemiec. Większość emigrantów pochodziła z Prus Wschodnich, Prus Zachodnich, Prowincji Poznańskiej oraz Śląska, choć znaczną grupę stanowili również mieszkańcy zaboru rosyjskiego i austriackiego. Najczęstszym kierunkiem migracji było Zagłębie Ruhry, czyli największy w tamtym czasie w Europie okręg gospodarczo-przemysłowy położony w Nadrenii Północnej-Westfalii, którego głównymi ośrodkami były m. in. Bochum, Dortmund czy Essen. Efekty tego procesu są wyraźnie widoczne do dziś, co obrazuje załączona mapa opracowana na podstawie danych z 2011 roku. Widać na niej bowiem, że największe skupisko osób o polskim pochodzeniu sytuuje się w tym właśnie regionie, stanowiąc w niektórych gminach od 7,1 do 9,4% wszystkich mieszkańców. O skali tej fali emigracji świadczy również funkcjonujące w języku niemieckim pojęcie Ruhrpolen oznaczające „Polacy z Zagłębia Ruhry”.

Genezy emigracji do Niemiec można upatrywać w kilku czynnikach. Historycznie były nimi np. konsekwencje działalności politycznej bądź niezgoda na ustrój państwa (szczególnie w latach 80. XX wieku). Wspólny dla czasów nam współczesnych, jak i tych minionych, jest natomiast cel zarobkowy. Nie można pominąć również pobudek edukacyjnych czy osobistych. W ostatnich latach popularnymi kierunkami okazują się takie miasta, jak Berlin i Hamburg.

Czy macie wśród bliskich osoby, które zdecydowały się na zamieszkanie w Niemczech? Jeśli tak, jakie powody stały u podstawy tej decyzji?

#emigracja #migracjadoniemiec #niemcy

Wszystkie nasze mapy są dostępne w pełnej rozdzielczości na naszej stronie internetowej: https://atlas2022.uw.edu.pl/materialy-edukacyjne/mapy/

Powiązane zdjęcia: